ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Το ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ στα προϊόντα της ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ κρίθηκε νόμιμο με την υπαρ. 8839/2014 απο το Δικαστήριο της Αθήνας στο οποίο προσέφυγε η εταιρία 3Ε

08 Φεβρουαρίου 2014

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς...Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς εκφράζει την συμπαράστασή του στον
αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου της Κόκα Κόλα για να επαναλειτουργήσει το
εργοστάσιο και να ακυρωθούν οι απολύσεις...
1
Π.Τ.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 03/03.02.2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.
Αριθμ. Απόφασης 26/2014
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έκδοση ψηφίσματος αλληλεγγύης για τον αγώνα
των εργαζομένων της COCA COLA 3E για να
ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης.
Καλαμαριά, 03.02.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου
των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την με αριθ.
3742/28.01.20104 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Χ. Ξανθόπουλου και το με αριθμ.
πρωτ.: 4334/31.01.2014 συμπλήρωμα αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41)
μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα (30), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αγούλα Αγγελική
2. Αμπατζίδης Ματθαίος
3. Αντωνάκης Βικέντιος
4. Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία
5. Γεωργιάδης Σωτήριος
6. Δαρδαμανέλης Ιωάννης
7. Ζαμπέτογλου Σταύρος
8. Ζαχαριάδης Νικόλαος
9. Θεοδοσιάδης Παναγιώτης
10. Ιωσηφίδης Ιωάννης
11. Καριπίδης Φίλιππος
12. Κατικαρίδης Αλέξανδρος
13. Κογκαλίδου Βασιλική
14. Μαζουλουκτσής Ιωάννης
15. Ματσαρίδης Στυλιανός
16. Μουράτης Στέφανος
17. Μπαλτατσή – Φοροπούλου Κυριακή
18. Μύρτσος Γεώργιος
19. Νικολέττου – Σκάρλιου Βασιλική
20. Ξανθόπουλος Χαράλαμπος
21. Παπαδοπούλου Ελεονώρα
22. Παπουτσίδης Θεόδωρος
23. Πενόπουλος Ιωάννης
24. Σαρηγιάννης Δημοσθένης
25. Τελίδης Γεώργιος
26. Τζοβάνης Δημήτριος
27. Τσαπακίδου Αγγελική
28. Φακίρη Αναστασία
29. Φωτόπουλος Στυλιανός
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Θεοδοσίου Πολυχρόνης
2. Μακαντάσης Ιωάννης
3. Μπανιώρας Χρήστος
4. Παναγιωτίδης Μιχαήλ
5. Παυλίδης Ιωάννης
6. Παυλίδου – Πίτη Ελπίδα
7. Περσίδης Αβραάμ
8. Πετκάκης Σωκράτης
9. Τριανταφυλλίδης Βασίλειος
10. Τσαπικίδου Αικατερίνη
11. Χαραλαμπίδης Ιωάννης
· Ο Δ.Σ. κ. Σ. Γεωργιάδης προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των
προ ημερησίας διάταξης θεμάτων.
· Ο Δ.Σ. κ. Δ. Σαρηγιάννης προσήλθε
στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του
17ου θέματος της ημερησίας διάταξης,
το οποίο συζητήθηκε πρώτο.
· Οι Δ.Σ. κ. κ. Β. Νικολέττου – Σκάρλιου,
Ι. Μαζουλουκτσής, Δ. Τζοβάνης, Θ.
Παπουτσίδης και Ι. Ιωσηφίδης
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 34ου θέματος της
ημερησίας διάταξης, το οποίο
συζητήθηκε δεύτερο.
· Οι Δ.Σ. κ. κ. Γ. Μύρτσος και Σ.
ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΕΡ-ΚΞ7
2
30. Χατζηκωστή Μαρία –Αγγελική Φωτόπουλος αποχώρησαν από τη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 34ου
θέματος της ημερησίας διάταξης, το
οποίο συζητήθηκε δεύτερο.
· Ο Δ.Σ. κ. Σ. Μουράτης αποχώρησε από
τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του
20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης,
το οποίο συζητήθηκε τρίτο.
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον δυο (2) έκτακτων θεμάτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του παρ. 5 N. 3852/2010.
Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπου Ξανθόπουλου.
Ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το έκτακτο θέμα κάλεσε κατ’ αρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο
να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010 αν θα
συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον. Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγοντος, λόγω της κατάστασης στην οποία
βρίσκονται οι εργαζόμενοι της COCA COLA 3E, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την
επιστολή των εργαζομένων, η οποία έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς εκφράζει την συμπαράστασή του στον
αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου της Κόκα Κόλα για να επαναλειτουργήσει
το εργοστάσιο και να ακυρωθούν οι απολύσεις.
Η κερδοφόρα πολυεθνική εταιρεία κλείνει τα τελευταία χρόνια το ένα τμήμα μετά το άλλο
στο εργοστάσιο στη Θέρμη, μεταφέρει τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, εισάγει προϊόντα που
μέχρι σήμερα παράγονταν στην Ελλάδα και φορολογεί τα κέρδη της στην Ελβετία, μιας και
μετέφερε εκεί την έδρα της.
Οι πρακτικές αυτές της πολυεθνικής εταιρείας κινούνται μεν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
που δίνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία στις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά το νόμιμο δεν είναι πάντοτε
και ηθικό. Η ελληνική πολυεθνική αποκόμισε και συνεχίζει να αποκομίζει τεράστια κέρδη από
την αγορά της Ελλάδας, από τα οποία κατόρθωσε να επεκταθεί και σε άλλες 27 χώρες.
Παρόλα αυτά τώρα σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την πατρίδα μας και το λαό μας η
διοίκηση της Κόκα Κόλα αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη της στους Έλληνες και να
επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τη χειμαζόμενη τοπική οικονομία της ευρύτερης περιοχής της
Θεσσαλονίκης και της βόρειας Ελλάδας.
Το δημοτικό συμβούλιο καλεί τους δημότες του δήμου Καλαμαριάς να εκφράσουν με κάθε
τρόπο την αλληλεγγύη τους προς τους αγωνιζόμενους απεργούς της Κόκα Κόλα για να
επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης.
Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη:
1. Την επιστολή των εργαζομένων
ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΕΡ-ΚΞ7
3
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Την έκδοση ψηφίσματος αλληλεγγύης για τον αγώνα των εργαζομένων της COCA COLA 3E
για να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς εκφράζει την συμπαράστασή του στον
αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου της Κόκα Κόλα για να επαναλειτουργήσει το
εργοστάσιο και να ακυρωθούν οι απολύσεις.
Η κερδοφόρα πολυεθνική εταιρεία κλείνει τα τελευταία χρόνια το ένα τμήμα μετά το άλλο
στο εργοστάσιο στη Θέρμη, μεταφέρει τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, εισάγει προϊόντα που
μέχρι σήμερα παράγονταν στην Ελλάδα και φορολογεί τα κέρδη της στην Ελβετία, μιας και
μετέφερε εκεί την έδρα της.
Οι πρακτικές αυτές της πολυεθνικής εταιρείας κινούνται μεν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
που δίνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία στις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά το νόμιμο δεν είναι πάντοτε
και ηθικό. Η ελληνική πολυεθνική αποκόμισε και συνεχίζει να αποκομίζει τεράστια κέρδη από
την αγορά της Ελλάδας, από τα οποία κατόρθωσε να επεκταθεί και σε άλλες 27 χώρες. Παρόλα
αυτά τώρα σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την πατρίδα μας και το λαό μας η διοίκηση
της Κόκα Κόλα αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη της στους Έλληνες και να επιδεινώσει ακόμη
περισσότερο τη χειμαζόμενη τοπική οικονομία της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και
της βόρειας Ελλάδας.
Το δημοτικό συμβούλιο καλεί τους δημότες του δήμου Καλαμαριάς να εκφράσουν με κάθε
τρόπο την αλληλεγγύη τους προς τους αγωνιζόμενους απεργούς της Κόκα Κόλα για να
επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 26/2014
Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΕΡ-ΚΞ7
4
ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ COCA COLA 3 Ε ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς εκφράζει την συμπαράστασή του στον
αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου της Κόκα Κόλα για να επαναλειτουργήσει το
εργοστάσιο και να ακυρωθούν οι απολύσεις.
Η κερδοφόρα πολυεθνική εταιρεία κλείνει τα τελευταία χρόνια το ένα τμήμα μετά το άλλο
στο εργοστάσιο στη Θέρμη, μεταφέρει τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, εισάγει προϊόντα που
μέχρι σήμερα παράγονταν στην Ελλάδα και φορολογεί τα κέρδη της στην Ελβετία, μιας και
μετέφερε εκεί την έδρα της.
Οι πρακτικές αυτές της πολυεθνικής εταιρείας κινούνται μεν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
που δίνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία στις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά το νόμιμο δεν είναι πάντοτε
και ηθικό. Η ελληνική πολυεθνική αποκόμισε και συνεχίζει να αποκομίζει τεράστια κέρδη από
την αγορά της Ελλάδας, από τα οποία κατόρθωσε να επεκταθεί και σε άλλες 27 χώρες. Παρόλα
αυτά τώρα σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την πατρίδα μας και το λαό μας η διοίκηση
της Κόκα Κόλα αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη της στους Έλληνες και να επιδεινώσει ακόμη
περισσότερο τη χειμαζόμενη τοπική οικονομία της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και
της βόρειας Ελλάδας.
Το δημοτικό συμβούλιο καλεί τους δημότες του δήμου Καλαμαριάς να εκφράσουν με κάθε
τρόπο την αλληλεγγύη τους προς τους αγωνιζόμενους απεργούς της Κόκα Κόλα για να
επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης.
Το ψήφισμα αυτό ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 26/2014 ομόφωνη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου 2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΕΡ-ΚΞ7